Rumpold
Provozovna Sušice

Odpad:


Textilní odpad

Účel sběru textilu:

1. pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích
- oděvy vhodné k dalšímu nošení je využito pro charitativní účely

2. výroba různého zboží na bázi recyklovaného textilu (čistící materiály, netkané textilie, lepenky atd.).
- textil nevhodný pro využití dle bodu 1.

Jaké druhy textilu je možné odevzdat do nádoby:

!!! Co nesmí být v tomto systému sbíráno:

Jak postupovat při sběru: Na nádobách obsluhovaných RUMPOLD-P s.r.o., provozovnou Sušice je uveden návod k použití a popis, co do nádoby patří a co nikoliv. Je nutné tyto pokyny respektovat a do nádob skutečně odkládat pouze oděvy, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, párovanou nositelnou obuv a funkční hračky a to vždy balené v igelitových taškách nebo pytlích, aby nedocházelo ke znehodnocení materiálu, protože prioritou využití tohoto odpadu je pomoc sociálně slabým a potřebným v krizových situacích.

Technické způsoby zajišťování sběru textilu:

1. Rozmístění sběrných nádob

2. Sběr ve sběrných dvorech

3. Mobilní svoz

4. Vývoz shromaždiště - v případě, že obec bude zajišťovat pro své občany průběžný sběr textilu ve svém objektu - shromaždištěm musí být prostor, který zajistí, že nedojde k znečištění, zvlhnutí nebo jinému znehodnocení textilu - vývoz shromaždiště na zavolání, nakládku pytlů s textilem zajistíme.

Vhodné PE pytle pro shromažďování textilu jsme schopni dodávat.

Cenové podmínky:

Poskytnutí nádob hradí zpracovatel textilu.
Ukládku do nádob, resp.dopravu do sběrného dvora, shromaždiště nebo k vozidlu při mobilním svozu zajišťuje občan.
Nakládku do vozidla a svoz hradí zpracovatel textilu.
Všechny další manipulace hradí zpracovatel textilu.


To znamená, že celý systém je pro původce (město, obec, firmu) zdarma. Vše hradí zpracovatel.

Další výhody systému pro původce:

1. Ihned po zahájení přinese původci úsporu na směsném komunálním odpadu za množství textilu, který místo do popelnic občané předají k recyklaci.
2. Předpokládá se, že po vybudování sběrné sítě bude systém schopen generovat příjmové peníze pro původce (města, obce) v podobě výkupní ceny za textil nebo fixní částky za umístění sběrné nádoby.
3. Další služba občanům, která není jenom odstraněním odpadu, ale i pomocí pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.

Rumpold Sušice Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina